Algemene voorwaarden 

Artikel 1 - Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op behandeling en transactie tussen Voeten en Meer en de klant. Indien er alsnog voorrang zou worden verleend aan andere voorwaarden dan hebben de huidige algemene voorwaarden minstens een aanvullende werking. Het voorgaande zal enkel anders zijn indien Voeten en Meer en de klant voorafgaande aan de totstandkoming van de koopovereenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze algemene voorwaarden gelden slechts in zover ze niet strijdig zijn met dwingende rechtsbepalingen.

Artikel 2 - Behandeling

Voeten en Meer zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Voeten en Meer zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. De behandeling wordt geleverd zoals vermeld staat op de prijslijst en website. Alle prijzen zijn exclusief kosten, taksen en /of heffingen, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. 

Artikel 3 - Afspraken

In geval van annulering van de behandeling dient de klant uiterlijk 24 u voorafgaand aan de afspraak telefonisch aan Voeten en Meer te annuleren. Indien de klant deze verplichting niet of laattijdig nakomt, zal de schade van Voeten en Meer minimaal begroot worden op 50% van de kostprijs. Indien de klant meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aankomt, mag Voeten en Meer de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij overmacht vervallen deze verplichtingen. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurist daarover zeggen, zoals overlijden,...

Artikel 4 - Betalingen

Voeten en Meer vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Voeten en Meer vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en / of zolang de voorraad strekt. De klant dient na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via bankapplicatie te voldoen. Tenzij anders overeengekomen. 

Artikel 5 - Persoonsgegevens en privacy

De klant voorziet Voeten en Meer voor de eerste behandeling van alle N.A.W. - gegevens, waarvan Voeten en Meer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor administratie, facturering en terugbetalingsattesten van uw ziekenfonds of waarvan de cliënt rederlijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen zoals allergie, huidproblemen, hartproblemen ( gebruik van bloedverdunners ), het hebben van diabetes, vorm van reuma, vaatproblemen, neuropathie, chemotherapie, enz. U geeft Voeten en Meer de toestemming om deze persoonlijke N.A.W. - gegevens op te nemen en te noteren als ook de toestemming voor het opnemen en noteren van de voetklachten in een geautomatiseerd systeem. Ook voor collegiaal overleg en/of een eventuele doorverwijzing naar de behandelende arts en/of andere (medische) disciplines. Dit voor het goed uitvoeren van de behandeling en verzorging van de voetproblemen. Voeten en Meer behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (GDPR- Wetgeving). Voeten en Meer zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant. De klant heeft het recht om te allen tijde de gegevens op te vragen en/of te laten verwijderen. 

Artikel 6 - Geheimhouding

Voeten en Meer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Voeten en Meer verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

Voeten en Meer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Voeten en Meer is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Voeten en Meer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

Artikel 8 - Garantie

Voeten en Meer geeft de cliënt twee weken (14 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

  De cliënt die het advies om medische hulp te zoeken niet binnen drie werk dagen heeft opgevolgd
  De cliënt die de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

  Artikel 9 - Beschadiging en diefstal

  Voeten en Meer heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Voeten en Meer meldt diefstal altijd bij de politie.

  Artikel 10 - Klachten

  Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 8 uur na de behandelingen en binnen de vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Voeten en Meer. Voeten en Meer moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Voeten en Meer de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Voeten en Meer en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

  Artikel 11 - Behoorlijk gedrag

  De klant behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Voeten en Meer het recht de klant de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen.

  Artikel 12 - Recht

  Op elke overeenkomst tussen Voeten en Meer en de klant is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


  16 oktober 2021